Bouwen / Energie

Warmteplan krijgt vorm

Vandaag keurde de Vlaamse regering het Warmteplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goed. ‘Na het Zonneplan en het Windplan, hebben we nu ook een plan van aanpak om warmte-energie in Vlaanderen alle kansen te geven.’

Elke Vlaming weet hoe zonnepanelen en windmolens er uitzien, maar lang niet iedereen weet wat een warmtepomp, een zonneboiler of een warmtenet is. De productie van groene warmte en de recuperatie van restwarmte hinken achterop. Nochtans kan groene warmte volgens een studie van VITO één derde tot de helft van onze Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie invullen. Na het Zonneplan en het Windplan, heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein daarom zijn Warmteplan klaar. “We moeten groene warmte in Vlaanderen alle kansen geven. De eerste opdracht blijft natuurlijk zo weinig mogelijk energie verbruiken. De tweede is om maximaal gebruik te maken van hernieuwbare bronnen, zoals omgevingswarmte, geothermie, zonnewarmte,… Ten slotte is het belangrijk dat we onze restwarmte optimaal benutten.”

Tegen 2020 wil Vlaanderen 9.197 GWh groene warmte-energie produceren. “Daarbij is het cruciaal dat we voor de juiste energievorm kiezen op de juiste plaats, op het juiste moment en met een correcte ondersteuning’, aldus Bart Tommelein. ‘Denk aan groene warmte uit biomassa op de juiste schaal, gekoppeld aan warmtenetten. Collectieve warmtenetten, niet alleen in nieuwe verkavelingen, maar ook als een bestaand gasnet vervangen wordt. Maar net zo goed aan individuele oplossingen zoals warmtepompen en zonneboilers. We moeten echt af van de automatische keuze voor fossiele brandstoffen.”


© Eandis

Verdubbeling warmtenetten tegen 2020

Het Warmteplan streeft tegen 2020 naar 1.000.000 MWh warmte-energie via warmtenetten per jaar, goed voor 50.000 gezinnen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de bestaande warmtenetten. De Vlaamse Overheid zal de warmtekaart die ze vorig jaar voorstelde, verder verfijnen. Die kaart geeft aan waar er warmte beschikbaar kan zijn, waar er een grote warmtevraag is en waar warmtenetten, recuperatie van restwarmte en WKK’s meer of minder rendabel kunnen zijn.

Warmtenetten worden vooral aangelegd in nieuwe woonwijken, maar kunnen bijvoorbeeld ook een oplossing zijn voor bestaande gebouwen. Er wordt gewerkt aan een handleiding met meerdere scenario’s om de overstap te maken. Verder komt er een ‘warmtetoets’ die zal helpen om bij infrastructuurwerken, bouwprojecten, enz. de meest geschikte technologie voor verwarming te kiezen.

De lokale besturen zijn een belangrijke partner in het uitbouwen van warmtenetten. Vlaanderen zal een warmte-ambassadeur aanstellen om hen daarbij te helpen. De minister onderstreept nogmaals dat op vlak van warmtenetten verschillende marktspelers hun rol moeten kunnen spelen.


© Eandis

Meer zonneboilers en warmtepompen 

Bij nieuwbouw wordt er vandaag in 12% van de huizen een zonneboiler en in ongeveer 20% een warmtepomp geplaatst. De bedoeling is dat er tot 2020 jaarlijks gemiddeld 9.500 zonneboilers bijkomen, ongeveer 2.000 meer dan in 2016, en 6.400 warmtepompen, tegenover 3.728 in 2016. Warmtepompen hebben een groot potentieel, maar zijn – doordat er veel kosten doorgerekend worden in onze elektriciteitsfactuur – niet goedkoop in verbruik.

Bart Tommelein: “Het capaciteitstarief zal dat probleem vermoedelijk oplossen. Samen met de VREG zal ik bekijken hoe een nieuwe tariefstructuur de keuze voor een warmtepomp kan stimuleren en of er een tussentijdse oplossing mogelijk is.” De premies voor warmtepompen werden sinds 1 januari al vereenvoudigd en verhoogd.