Privacy policy

Innovatief.be - een initiatief van Weldon Magazines bvba - is begaan met je privacy en persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom lichten we je in deze privacy policy op een duidelijke manier toe dat we erg vertrouwelijk omgaan met deze gegevens en hoe we deze verwerken. Innovatief.be benadrukt dat het geen persoonsgegevens verzamelt tenzij deze op vrijwillige basis verstrekt worden. Deze informatie kan door Weldon Magazines bvba of haar commerciële partners gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Tenzij je je daartegen verzet. Uiteraard heb je recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 25 mei 2018 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking. Indien je jouw identiteit kan aantonen kan je jouw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de redactie. Deze kan je contacteren via redactie@innovatief.be. Weldon verbindt zich er toe om hier tijdig gevolg aan te geven.

Weldon Magazines bvba verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het aanvragen van de nieuwsbrief, of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en daartoe opgeslagen in databanken. Een noodzaak om bv. onze nieuwsbrief te kunnen uitsturen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. 

Uiteraard stelt Weldon Magazines bvba alles in het werk om je gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Geboortedatum;
 4. Adresgegevens;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. URL van bedrijfswebsite
 8. IP-adres;
 9. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 10. Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 11. Internetbrowser en apparaat type;
 12. Bankrekeningnummer;
 13. Eventueel KBO-nummer.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige gegevens. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn de volgende:

 1. Het afhandelen van je betaling;
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 4. Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod en redactie van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren;
 5. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden enkel door Weldon Magazines bvba en haar partners verwerkt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten en die van haar relaties. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Weldon Magazines is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

Weldon Magazines bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Weldon Magazines bvba, Bisschopsweyerstraat 35, 3570 Alken, redactie@innovatief.be

Waarom registreren wij jouw persoonlijke gegevens?

We hebben jouw persoonlijke gegevens nodig:

•Om op je aanvraag te kunnen antwoorden.

•Om je onze nieuwsbrief te bezorgen.

•Om de voorbereiding van de bedrijfsfiche van je bedrijf op te volgen en online publicatie mogelijk te maken en je te informeren.

Weldon Magazines bvba kan verder anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens?
Jouw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

•Toegang of wijziging door onbevoegden 
•Onjuist gebruik of bekendmaking 
•Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen jouw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens? 
De zaakvoerder van Weldon Magazines bvba is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van je privacy. Je kan al je vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: redactie@innovatief.be

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens? 

Conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Weldon Magazines bvba, Bisschopsweyerstraat 35, 3570 Alken, redactie@innovatief.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren of zelfs te verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Weldon Magazines bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aan de hand hiervan heeft de gebruiker het recht om de persoonsgegevens waarover Weldon Magazines bvba van je beschikt in een computerbestand naar de gebruiker of een andere, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen. Weldon Magazines bvba zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Tot slot heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Duur bewaring gegevens
Weldon Magazines bvba bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

De gegevens worden alleszins bewaard zolang de gebruiker een account heeft bij innovatief.be. Indien de gebruiker beslist om het account te verwijderen, gaan wij binnen een redelijke termijn over tot het wissen van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting dienen bij te houden, zoals in het kader van BTW-verplichtingen. In dat laatste geval worden de gegevens gewist van zodra deze wettelijke verplichting ophoudt te bestaan.

 

Aansprakelijkheid

De redactie van Innovatief.be streeft naar de juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Toch kan deze informatie onvolkomenheden bevatten. Weldon Magazines bvba kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor iedere beslissing of actie die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de aangeboden informatie of gegevens. Noch is Weldon verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van de informatie of data. Dit zelfs wanneer Weldon Magazines bvba gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Weldon Magazines bvba is ook niet verantwoordelijk voor virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen – op de site zouden voorkomen en wijst dan ook de aansprakelijkheid af voor eender welke schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Weldon Magazines bvba kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.innovatief.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Innovatief.be en de subdomeinen bevatten ook links naar externe websites. Weldon Magazines bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.innovatief.be kan bereiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Weldon Magazines bvba, Bisschopsweyerstraat 35, 3570 Alken of rechthoudende derden.

Het gebruik van cookies

De website van innovatief.be maakt gebruik van 'cookies' om informatie over o.a. je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze website in kaart te brengen. 'Cookies' helpen ons om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Wijzigbaarheid

Weldon Magazines bvba behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op dinsdag 22 mei 2018.