Disclaimer

Deze website is eigendom van Weldon Magazines bvba
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Broosveldstraat 2A, 3570 Alken
Telefoon: 011 59 90 70
E-mail:redactie@innovatief.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0501974307
De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Weldon Magazines bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Weldon Magazines bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Weldon Magazines bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Weldon Magazines bvba besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar dat deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat gegevens van onze partners veranderen zonder dat Weldon Magazines bvba hiervan op de hoogte is. Weldon Magazines bvba kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Weldon Magazines bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Weldon Magazines bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Weldon Magazines verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Copyright

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op deze website zijn eigendom van Weldon Magazines bvba. Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren en te publiceren. Het zonder voorafgaande toestemming gebruiken van informatie van deze website, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 1. Alle verkopen en/of andere overeenkomsten met Weldon Magazines bvba zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Door het aangaan van een verkoop en / of andere overeenkomst, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden, zelfs indien deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen voorwaarden.
 2. Alle offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis vanwege Weldon Magazines bvba, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, op welke manier ook (fax, mail, ...), verbindt de klant.
 3. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Weldon Magazines bvba haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.
 4. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Weldon Magazines bvba niet. Vertraging in de levering van goederen of diensten geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 6. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Weldon Magazines bvba . Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 7. Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en onweerlegbaar wanneer de klant niet per aangetekend schrijven gemotiveerd verzet aantekent binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 8. Een koper kan zich niet beroepen op een geschil met de verkoper om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
 9. Alle facturen moeten betaald zijn voor de op de factuur aangegeven vervaldag.
 10. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Weldon Magazines bvba, is de klant aan Weldon Magazines bvba een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Weldon Magazines bvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
 11. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
 12. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de klant twee maanden voor het verstrijken van de termijn laat weten af te zien van een verlenging.
 13. Weldon Magazines bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Weldon bvba zijn middelenverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Weldon Magazines bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Bedrijven die content leveren voor de bedrijvenindex zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte inhoud ervan. Dit slaat zowel op de teksten, beelden en contactgegevens.
 14. Weldon Magazines behoudt zich het recht voor om steeds aangeleverde teksten en beelden op de website te wijzigen in functie van de eigen huisstijl en het vooropgestelde concept.
 15. Weldon Magazines bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Weldon bvba zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Weldon bvba of een aangestelde.
 16. De klant verbindt er zich toe Weldon Magazines bvba te vrijwaren voor elke eis die door derden zou ingeleid worden met betrekking tot de gepubliceerde teksten, afbeeldingen, logo's e.d.
 17. Weldon Magazines bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wankel krediet, bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant of indien de klant in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De ontbinding van de overeenkomst ingevolge de hiervoor beschreven omstandigheden, kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant, om welke reden dan ook.
 18. Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant, zal de klant alle door Weldon Magazines bvba verleende diensten betalen, alsook de kosten die Weldon Magazines bvba moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Weldon Magazines bvba nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Weldon bvba. Bovendien behoudt Weldon Magazines bvba het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 19. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 20. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 21. De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het klantenportfolio van Weldon Magazines bvba.
 22. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Weldon Magazines bvba en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 23. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Weldon Magazines bvba. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Tongeren.